Placeholder image

 

Sagledavajući sve specifičnosti poslovanja, potrebe klijenta u zavisnosti od nivoa znanja i veština zaposlenih koja se žele unaprediti, osmišljavamo i realizujemo obuke koje su u potpunosti prilagođene da na najbolji način zadovolje sve potrebe klijenta. Obuke se odvijaju u manjim grupama kako bi se postigla potpuna interakcija među članovima grupe i sa trenerom. Za svaku obuku se priprema poseban pažljivo sačinjen materijal koji osim samog gradiva obuke sadrži i puno praktičnih primera za individualni rad polaznika. U pripremi je i e-platforma koja će raznovrsnim sadržajem pružiti mogućnost za dalje dodatno učenje. Na kraju obuke učesnici proveravaju stečena znanja putem testa. Svrha svih obuka je da polaznici steknu znanja i veštine koja mogu neposredno i odmah da primenjuju u svojim svakodnevnim poslovnim aktivnostima.

Osim treninga, pružamo i mogućnost individualog programa mentorstva za rukovodioce/vlasnike preduzeća u razvoju znanja i veština za uspešno upravljanje finansijama u njihovom preduzeću ili poslovnom poduhvatu. Program mentorstva odličan je da se proces usvajanja znanja i veština u potpunosti prilagodi individualnim potrebama osobe za koju je kreiran.

Novina u našem poslovanju su kursevi otvorenog tipa za sticanje posebnih veština i znanja iz upravljanja finansijama, za sve kojima finansije nisu primarna struka. Kursevi se organizuju u nekoliko verzija kako bi bili u potpunosti prilagođeni različitim potrebama i specifičnostima poslovanja.

Placeholder imagePlaceholder image

Placeholder imagePlaceholder image

Ovi kursevi osmišljeni su tako da polaznici steknu fundamentalna znanja iz finansija kojima će razumeti suštinu finansijskog aspekta svog poslovanja. To će im omogućiti da što kvalitetnije upravljaju njime, kako na dnevnom, operativnom nivou, još više prilikom donošenja odluka o investicijama, razvoju i svim drugim, strateški bitnim pitanjima. Znanje sa ovog kursa biće veoma korisno i za definisanje projekata koji će konkurisati za bespovratna sredstva iz evropskih i drugih fondova.

Oblasti u kojima držimo obuke i mentorske programe Upravljačko računovodstvo

 • identifikacija i definisanje troškova po klasifikacijama (vrsta, mesto, varijabilni, fiksni, mešoviti, proizvodni, neproizvodni, direktni, indirektni i dr)
 • obračun troškova po nosiocima učinaka po različitim metodologijama, kako utvrditi najprikladniju metodologiju za određenu proizvodnju, kako definisati ključeve za alokaciju indirektnih proizvodnih i neproizvodnih troškova
 • obračun vrednosti zaliha po različitim metodologajama obračuna i priznavanja troškova u vrednost zaliha učinaka
 • formiranje mesta nastanka troškova i obračun troškova po mestima nastanka
 • formiranje profitnih centara i obračun rezultata po profitnim centrima
 • ostale funkcije upravljačkog računovodstva
 • formiranje informacione osnove

Kontroling

 • relevantni izveštaji za praćenje poslovanja
 • sadržaj izveštaja o poslovanju (za različite vremenske periode)
 • sadržaj plana poslovanja (godišnji, kraći vremenski intervali)
 • sadržaj poslovnog plana (srednji rok)
 • drugi izveštaji za eksterne i interne potrebe
 • definisanje ključnih pravila i principa pri planiranju
 • uspostavljanje sistema procedura planiranja poslovanja i kontrole realizacije

Ocena boniteta preduzeća

 • razumevanje sadržaja podataka i informacija objavljenih u setu FI, koja su javno dostupna
 • izračunavanje i tumačenje svih relevantnih finansijskih pokazatelja
 • razumevanje i tumačenje izveštaja o oceni boniteta i skoringu
 • poznavanje najznačajnijih kompanija za rejting koje posluju u Srbiji i razumevanje njihovih metodologija, skoring sistema i izveštaja koje sačinjavaju za korisnike

Sistem upravljanja kupcima

 • kreditna politika prema kupcima (kreditni standardi, kreditna analiza)
 • kreditni uslovi
 • politika naplate potraživanja kupaca
 • procedure i kreiranje baze podataka o kupcima i tržištu dr.

Upravljanje obrtnim kapitalom

 • obračun i sačinjavanje izveštaja za praćenje obrtnih sredstava i obaveza iz poslovanja,
 • otimalan nivo neto OBS,
 • parametari za upravljanje potraživanjima od kupaca i obavezama prema dobavljačima,
 • politika prema kupcima i dobavljačima u skladu sa postavljenim ciljevima o upravljanju OBS
 • izbor metoda finansiranja OBS
 • utvrđivanje iznosa i vrste potrebnih dodatnih finansijskih sredstava za finansiranje neto OBS

Upravljanje troškovima

 • klasifikacija troškova po vrsti, mestu, ponašanju, direktnosti i dr
 • principi kontrole troškova
 • osnovni principi optimiziranja troškova

Upravljanje novčanim tokovima

 • novčani tokovi, vrste po aktivnostima (operativni, investicioni, finansijski) i metodologiji (direktni i indirektni)
 • postupak i izveštaji za planiranje i praćenje novčanih tokova (dnevni, nedeljni, mesečni)
 • strategija upravljanja gotovinom
 • minimalan saldo gotovine za normalno funkcionisanje i dr.

Finansijski alati za sačinjavanje finansijskih projekcija i analiza opravdanosti investicija

 • sačinjavanje projekcija bilansa uspeha, bilansa stanja i novčanih tokova
 • diskontovanje novčanih tokova
 • analiza povrata investicije, interne stope prinosa
 • analiza osetljivosti
 • analiza prelomne tačke rentabiliteta i
 • sve druge analize i finansijski alati koji se koristi za finansijske projekcije i analizu opravdanosti poslovnog poduhvata

Osim navedenih oblasti možemo osmisliti i relaizovati in-house obuku za potrebe klijenta iz bilo koje druge oblasti poslovnih finansija i menadžmenta finansija.