Placeholder image

 

Nezavisno od veličine preduzeća, prvo se sagladavaju potrebe klijenta po poslovnim segmentima koji se žele unaprediti i zajednički utvrđuju ciljevi. Takvim pristupom obezbeđujemo da sve savetodavne usluge budu u potpunosti ,,iskrojene" po meri klijenta. Nakon detaljne dijagnostike stanja i analize, u interaktivnom postupku sa klijentom pronalaze se i predlažu optimalna rešenja za unapređenje poslovanja. Konačni rezultati analize sa preporukama sačinjavaju se u pisanoj formi, uz sva dogovorena dokumenta. Veoma često uz prezentaciju preporuka organizujemo i obuku menadžmenta/zaposlenih kako bi svi u potpunosti mogli da primene poboljšanja kroz realizaciju plana aktivnosti.

Kada se radi o poboljšanju segmenata poslovanja koji podrazumevaju poslovne odnose sa bankama, fondovima i sl, obezbeđujemo i kompletan   konsalting u pregovaranju, realizaciji i monitoringu poduhvata.

Oblasti u kojima pružamo konsalting usluge

Politika finansiranja i upravljanje finansijama – obuhvata definisanje ciljeva, organizacione strukture, procedura i dr. u potpunosti iskrojenih prema veličini organizacije, obimu, kompleksnosti poslovanja i specifičnim potrebama preduzeća.

Prestrukturiranje kreditnog zaduženja sa ciljem optimiziranja finansijske pozicije preduzeća – uvrđuje se optimalan nivo i ročna struktura kreditnog zaduženja u skladu sa potrebama poslovanja i utvrđenom željenom strukturom bilansa stanja koja na dug rok održava stabilnu finansijsku poziciju. Optimizira se upotreba imovine za kolateral i redefinišu ukupni odnosi sa bankama na način da se smanje svi troškovi kamata i ostalih bankarskih usluga u paketu.

Izrada biznis plana i sve ostale dokumentacije za apliciranje kod finansijskih institucija

Izrada biznis plana i sve ostale dokumentacije za apliciranje kod fondova za bespovratno finansiranje

Upravljačko računovodstvo – identifikuju se i definišu troškovi po klasifikacijama (vrsta, mesto, varijabilni, fiksni, mešoviti, proizvodni, neproizvodni, direktni, indirektni i dr), sačinjava se obračun troškova po nosiocima učinaka, definišu ključevi za alokaciju indirektnih proizvodnih i neproizvodnih troškova, utvrđuju se obračuni vrednosti zaliha, formiraju mesta nastanka troškova i obračuni troškova po mestima nastanka, formiraju se profitni centri i obračuni rezultata po profitnom centrima, definišu se sve druge potrebne funkcije upravljačkog računovodstva i formira neophodna informaciona osnova za realizaciju istih i dr.

Uspostavljanje ili unapređenje funkcije kontrolinga – utvrđuju se svi relevantni izveštaji za praćenje poslovanja, sadržaj izveštaja o poslovanju (za različite vremenske periode), sadržaj plana poslovanja (godišnji, kraći vremenski intervali), sadržaj poslovnog plana i drugih izveštaja za eksterne i interne potrebe, procedure i dr. Uspostavlja se sistem procedura planiranja poslovanja i kontrole realizacije, definišu se ključna pravila i principi pri planiranju i praćenju realizacije plana

Uspostavljanje ili unapređenje sistema upravljanja kupcima – definiše se kreditna politika prema kupcima (kreditni standardi, kreditna analiza), kreditni uslovi, politika naplate potraživanja kupaca, izrada procedura i dr.

Upravljanje performansama poslovanja – najčešće obuhvata detaljnu analizu rashoda i prihoda i faktora koji utiču na njih, preporuke za optimiziranje troškova i prihoda, cost-benefit analizu, analizu prelomne tačke poslovanja za različite strukture proizvodnje, simulacije promene ključnih parametara rashoda i prihoda, preporuke za optimiziranje strukture bilansa stanja i novčanih tokova i sve ostale analize koje su potrebne.

Upravljanje rizicima u poslovanju – identifikuju se ključni rizici u poslovanju, metodologija merenja tih rizika i osnovni alati za upravljanje tim rizicima.

Upravljanje obrtnim sredstvima – definišu se obračuni i izveštaji za praćenje obrtnih sredstava i obaveza iz poslovanja, utvrđuje se otimalan nivo, definišu parametari za upravljanje potraživanjima od kupaca i obavezama prema dobavljačima, osnova za odnose sa kupcima i dobavljačima, utvrđuju se iznosi i vrsta potrebnih dodatnih finansijskih sredstava za finansiranje neto OBS.

Upravljanje troškovima – utvrđuje se klasifikacija troškova po vrsti, mestu, ponašanju, direktnosti i dr, predlažu mehanizmi kontrole i utvrđuju preporuke za optimizaciju troškova.

Upravljanje novčanim tokovima – definišu se postupci i izveštaji za planiranje i praćenje novčanih tokova – dnevni, nedeljni, mesečni.

Strateško planiranje poslovanja – utvrđuje se sadržaj strateškog plana na određeni period i u saradnji sa klijentom sačinjava srednjoročni/dugoročni plan.

Finansijski aspekti statusnih promena – sagledavaju se i analiziraju svi relevantni finansijski parametri planiranih statusnih promena neophodnih za donošenje konačne odluke.

Finansijski aspekti sporova – analiziraju se finansijske posledice različitih simuliranih strategija i mogućih ishoda u sudskom/arbitražnom sporu u kome je klijent strana, neophodnih za donošenje odluka u vezi sa postupkom.

Finansijski aspekti poslovnih ugovora – definišu se relevantne klauzle komercijalnih ugovora sa stanovišta finansijskih instrumenata i ostalih finansijskih aspekata, bitni elementi ugovora sa finansijskim istitucijama i dr.

Finansijski aspekti sistema nagrađivanja zaposlenih – u procesu definisanja sistema nagrađivanja zaposlenih, sačinjavaju se preporuke za finansijsko izražavanje individualnih ključnih indikatora performansi zaposlenih u skladu sa postavljenim opštim i periodičnim ciljevima poslovanja.

Studije koje izrađujemo

Finansijska analiza projekta – obuhvata, na osnovu prethodno definisanih tržišnih, tehnoloških, organizacionih i dr. aspekata projekta, sačinjavanje plana prodaje, specifikaciju troškova, finansijske projekcije bilansa uspeha, bilansa stanja, novčanih tokova, diskontovanih neto novčanih tokova, analizu osetljivosti, analizu prelomne tačke rentabiliteta, i sve druge finansijske analize neophodne za ocenu opravdanosti projekta.

Analiza poslovanja preduzeća – obuhvata analizu poslovanja klijenta ili preduzeća po zahtevu klijenta, po svim ili pojedinim aspektima poslovanja – tržišna pozicija, tehničko-tehnološki aspekt, organizacioni, raspoloživi resursi i finansijska pozicija.

Poslovni plan – obuhvata izradu poslovnog plana prevashodno za interne potrebe klijenta.

Studija izvodljivosti/Studija opravdanosti investicije – na osnovu sačinjenog tehničko-tehnološkog projekta i građevinskog projekta izrada ekonomsko-finansijske analize opravdanosti investicije i kompletna izrada studije izvodljivosti.

 

Osim navedenih oblasti za potrebe klijenata možemo pružiti konsalting usluge iz bilo koje druge oblasti poslovnih finansija i menadžmenta finansija.