Ostale usluge

Navedene konsultantske usluge predstavljaju samo jedan segment usluga koje, u dosadašnjem iskustvu, najčešće realizujemo sa našim klijentima.

Osim njih, postoji veoma širok spektar ostalih oblasti iz finansijskog mendžmenta, upravljačkog računovodstva i poslovnih finansija koje možemo da obuhvatimo našim uslugama, prilagođenim u potpunosti potrebama klijenata.

Od ostalih konsultantskih usluga izdvajamo sledeće:

 • Realizacija podsticajnih sredstva (IPARD, i dr. Fondovi) – konsultantske usluge u vezi sa aktivnostima u svim fazama realizacije podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, razvoja preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, socijalnog preduzetništva i dr.
 • Uspostavljanje ili unapređenje sistema upravljanja kupcima – definiše se kreditna politika
  prema kupcima (kreditni standardi, kreditna analiza), kreditni uslovi, politika naplate potraživanja kupaca, izrada procedura i dr.
 • Upravljanje obrtnim sredstvima i kapitalom – definišu se obračuni i izveštaji za praćenje obrtnih sredstava i obaveza iz poslovanja, utvrđuje se otimalan nivo, definišu parametari za upravljanje potraživanjima od kupaca i obavezama prema dobavljačima, osnova za odnose sa kupcima i dobavljačima, utvrđuju se iznosi i vrsta potrebnih dodatnih finansijskih sredstava za finansiranje neto obrtna sredstva.
 • Upravljanje troškovima – utvrđuje se klasifikacija troškova po vrsti, mestu, ponašanju, direktnosti i dr, predlažu mehanizmi kontrole i utvrđuju preporuke za optimizaciju troškova.
 • Upravljanje novčanim tokovima – definišu se postupci i izveštaji za planiranje i praćenje novčanih tokova – dnevni, nedeljni, mesečni.
 • Finansijski aspekti statusnih promena – sagledavaju se i analiziraju svi relevantni finansijski parametri planiranih statusnih promena neophodnih za donošenje konačne odluke.
 • Finansijski aspekti sporova – analiziraju se finansijske posledice različitih simuliranih strategija i mogućih ishoda u sudskom/arbitražnom sporu u kome je klijent strana, neophodnih za donošenje odluka u vezi sa postupkom.
 • Finansijski aspekti poslovnih ugovora – definišu se relevantne klauzle komercijalnih ugovora sa stanovišta finansijskih instrumenata i ostalih finansijskih aspekata, bitni elementi ugovora sa finansijskim istitucijama i dr.
 • Finansijski aspekti sistema nagrađivanja zaposlenih – u procesu definisanja sistema nagrađivanja zaposlenih, sačinjavaju se preporuke za finansijsko izražavanje individualnih ključnih indikatora performansi zaposlenih u skladu sa postavljenim opštim i periodičnim ciljevima poslovanja.

Braće Ribnikara 29, Novi Sad
tel: +381 21 300 56 61
office@lfa.rs
www.lfa.rs