Kako da razvijete najbolje poslovne odnose sa bankama

Finansiranje svakog poslovanja je veoma važno. Od njega zavisi kakve ćete uslove plaćanja moći odobravati vašim kupcima i kakve ćete uslove plaćanja moći da prihvatite od vaših dobavljača, koliko ćete moći da smanjite troškove nabavke i obezbedite optimalnu tekuću dnevnu likvidnost. Finansiranje postaje još važnije kada je reč o daljem razvoju vašeg poslovanja. Osim finansiranja za razvoj poslovanja na nova tržišta, neophodni su vam i drugi bankarski proizvodi. Ovaj trening u potpunosti je prilagođen potrebama malih i srednjih preduzeća i naučiće vas na vrlo jednostavan i razumljiv način kako da koritite sve finansijske usluge važne za vaše poslovanje i kako da na najbolji način sarađujete sa bankama na ravnopravnim osnovama i na sopstvenu korist.

Šta vam ovaj trening donosi?
Ovaj trening će vam omogućiti da bolje razumete bankarske proizvode i kako da ih na najbolji način iskoristite u poslovanju, kako biste ga povećali i finansijski osigurali. Steći ćete bolji uvid u to šta je bankama važno prilikom ocene kreditne sposobnosti i kako to da iskoristite da postignete što bolje uslove u saradnji sa njima. Naučićete kako da na najefikasniji način realizujete komunikaciju sa bankama i postignete najbolji ishod.

Kome je namenjen?
Ovaj trening namenjen je vlasnicima i menadžerima malih i srednjih preduzeća koja već imaju uspostavljene poslovne odnose sa bankama, koriste širu paletu usluga osim samo platnog prometa i žele da ih unaprede kako bi imali bolje uslove i manje troškove.
Takođe, namenjen je i onima koji tek planiraju da uspostave i počnu da koriste i druge usluge banaka osim platnog prometa.

Sadržaj treninga
Predviđeno vreme trajanje ovog jednodnevnog treninga je jedan dan, 6 časova u trajanju po 45 minuta, podeljeno u 3 bloka po satipo vremena. Sav materijal koji se koristi polaznici dobijaju u štampanom i elektronskom obliku. Trening se odvija u manjim grupama do najviše 16 učesnika u udobnom i tehnički potpuno opremljenom prostoru.

Trening obuhvata sledeće sadržaje:

 • Kratak pregled bankarskog sektora u Srbiji
 • Pregled osnovnih usluga koje banke nude klijentima iz privrede
  • Platni promet
  • Kupoprodaja deviza (promptna i terminska)
  • Depozitni poslovi
  • Akreditivi i garancije za plaćanje
  • Tenderske garancije, grancije za dobro izvršenje i otklanjanje neostataka u garantnom roku
  • Kreditni poslovi
   • Investicioni krediti, krediti za refinansiranje i trajna obrtna sredstva
   • Krediti za likvidnost i obrtna sredstva
 • Projektno finansiranje
 • Faktoring i forfeting
 • Lizing
 • Kako banke ocenjuju kreditni rizik i šta je to što im je važno?
 • Kako organizovati i sprovoditi komunikaciju sa bankama da ishod bude najbolji?
 • Razumevanje koje posledice/zapise ostavlja svaka poslovna transakcija u bilansima, zašto je važno to uvek dobro razumeti prilikom donošenja poslovnih odluka
 • Osnovna pravila finansijskog ,,zdravog razuma" u poslovanju, izračunavanje najznačajnijih finansijskih pokazatelja - racio analiza, Du Pont analiza, tačka preloma
 • Da li smo likvidni? Da li su nam usklađeni prilivi/naplata potraživanja sa plaćanjima/obavezama?
 • Planiranje novčanog toka
 • Upravljanje obrtnim sredstvima - analiza ciklusa novca, obračun neto obrtnih sredstava, da li su nam potrebna dodatna finansijska sredstva, kako način saradnje sa kupcima i dobavljačima i zalihe utiču na naš neto obrtni kapital i likvidnost?
 • Šta smo zaradili? Analiza i planiranje bilansa uspeha - poslovni prihodi i rashodi, EBITDA, finansijski rashodi i porezi, neto rezultat
 • Šta sve imamo i šta dugujemo? Analiza i planiranje bilansa stanja - stalna imovina i obrtna imovina, dugoročne obaveze po kreditima, kratkoročne obaveze po kreditima, kratkoročne obaveze iz poslovanja
 • Kako da sagledamo sve bitne aspekte nove investicije ili nekog poslovnog poduhvata? Koliko treba da uložimo? Šta su nam izvori finansiranja? Šta dobijamo, koji su efekti? Da li se novi poduhvat uklapa u finansijske principe ,,zdravog razuma"?
 • Koji rizici su nam najznačajniji u poslovanju i kako na najbolji način da ih držimo pod kontrolom?
 • Zašto nam je potrebno upravljačko računovodstvo? Koji su procesi u upravljačkom računovodstvu? Sistemi obračuna troškova i kalkulacije obračuna troškova i učinaka? Koji se troškovi mogu obuhvatiti u cenu koštanja zaliha, a koji ne? Profitni centri

Braće Ribnikara 29, Novi Sad
tel: +381 21 300 56 61
office@lfa.rs
www.lfa.rs