Optimiziranje finansiranja od strane banaka i drugih izvora

Imate neusklađen novčani tok?
Nemate dovoljno obrtnih sredstava?
Imate kredite koji nisu prilagođeni vašem poslovanju?

Nezaobilazan aspekt svakog poslovanja je finansiranje. Da bi poslovanje dnevno funkcionisalo i razvijalo se u budućnosti, neophodno je obezbediti optimalnu strukturu i obim finansiranja. Veoma je važno utvrditi nivo potrebnog finansiranja za tekuće poslovanje, kao i svaki investicioni poduhvat finansirati iz odgovarajućih izvora po ročnosti, usklađeno sa prinosima-efektima investicije.

Često se dešava da preduzeće realizuje investiciju, koja je u poslovnom smislu značajna i opravdana za rast i razvoj preduzeća, ali koja nije i adekvatno finansirana.

Svako neadekvatno finansiranje na dug rok neodrživo je i predstavlja veliki rizik za poslovanje. Iz tog razloga, ukoliko je preduzeće u takvoj poziciji, nužno je da se taj neodgovarajući kreditni portfolio po ročnosti i vrsti kredita zameni i dopuni odgovarajućim, usklađenim sa potrebama poslovanja i finansijskim stanjem preduzeća. Na taj način stvaraju se osnovni uslovi za finansijsko održivo poslovanje i finansijsku stabilnost na dug rok, što je sine qua non za bilo kakav dalji razvoj preduzeća.
Svakom klijentu i svakom poslu pristupamo posebno, kako bismo obezbedili da konsultantske usluge budu u potpunosti iskrojene prema individualnim potrebama i zahtevima svakog pojedinačnog preduzeća.

Usluge obuhvataju:

  • Analiza finansijske pozicije, raspoložive imovine za kolateral i analiza otplatnog kapaciteta preduzeća i povezanih lica (ukoliko je slučaj), instrukcije u vezi sa formiranjem dokumentacione osnove za izradu biznis plana
  • Izrada biznis plana na period od nekoliko godina  koji obuhvata poslovanje preduzeća i povezanih lica (ukoliko je slučaj), prema standardnom sadržaju na osnovu podataka dostavljenih od strane preduzeća
  • Ukoliko preduzeće planira i investicije u osnovna sredstva, biznis plan sadrži poseban deo koji se odnosi na prikaz investicije i analizu opravdanosti investicije i mogućnosti finansiranja osim banaka (subvencije, fondovi i dr)
  • Tokom izrade biznis plana utvrđuje se optimalna struktura finansiranja i definiše se zahtev ka bankama (iznos, rok, struktura, otplata, kolaterali i dr)  
  • Izrada poziva bankama za dostavljanjem ponuda za kreditiranje
  • Konsultantske usluge u vezi sa prezentacijom kreditnog zahteva bankama (prisustvo na sastancima sa vlasnikom, direktorom i saradnicima)
  • Konsultantske usluge u vezi sa pripremom dokumentacije i podataka koje će banke u toku obrade zahteva tražiti
  • Konsultanstke usluge u vezi sa odabirom banke i najpovoljnije ponude
  • Konsultantske usluge u vezi sa pregovorima i zaključenjem ugovora sa bankom i pripremom dokumentacije za realizaciju kredita

Braće Ribnikara 29, Novi Sad
tel: +381 21 300 56 61
office@lfa.rs
www.lfa.rs